Kategorie

Informacja w.s. RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych jest Agateria Craft Agata Zabłocka, ul. Zapustna 8/100 02-483 Warszawa

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków względem klientów, tj wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych.
- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
- zapewnienia wsparcia technicznego
- wysyłania ofert i informacji dot. rozwoju usług oferowanych przez administratora

Podmiotów zewnętrzne, którym mogą być przekazywane Twoje dane:

- dostawca towarów

- dostawca płatności

- biuro księgowo-rachunkowe

- hostingodawca

 -podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

- podmiot zapewniający system mailingowy

- portale społecznościowe

- podmiot zapewniający usługi statystyczne

- odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8.Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.